Inledning och syfte

 

Denna policy har som syfte att säkerhetsställa att Axami Systems AB hanterar personliguppgifter i enlighet med EUS dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Policyn innefattar samtliga hemsidor på www.axami.se samt personuppgifter som samlas in vid avtal för produkter och tjänster.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

 

Bernt Karlsson är ansvarig för att policyn följs inom Axami Systems AB och fastställes av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. Bernt Karlsson är även ansvarig för att policyn fastställs minst en gång per år och att policyn uppdateras vid behov.

 

Organisation och ansvar

 

 Bernt Karlsson har övergripande ansvar för att denna policy följs av alla anställda inom Axami Systems AB. I fall att eventuell incident sker med läckage av personuppgifter förhåller sig Axami Systems AB att rapportera detta till Datainspektionen inom 72 timmar samt vita nödvändiga åtgärder.

 

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

 

Begrepp och förkortningar

 

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Information De uppgifter som finns lagrade hos Axami Systems AB som berör företag och personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling

Vart hämtas informationen?

 

Axami Systems AB samlar in information genom formulär på hemsida samt vid avtal för produkter och tjänster. Även information i syfte att marknadsföra samlas in anonymt genom Google Analystics. Den information som uppges är frivillig men vissa personliguppgifter är nödvändiga för att Axami Systems AB ska kunna leverera produkt eller tjänst. Dessa personuppgifter omfattar:

  • Företagsnamn
  • Kontaktperson
  • Företagsadress/Fakturaadress
  • Telefonnummer
  • E-post

Ovanstående personuppgifter är nödvändiga för att Axami Systems AB ska kunna leverera produkter och tjänster till er på ett önskvärt sätt. Vill ni inte uppge ovanstående information finns risk att Axami Systems AB inte kan leverera produkter och tjänster.

Samtliga hemsidor på www.axami.se samlar in data om hur hemsidan används. Denna data är anonym och samlas in genom Google Analytics. Exempel på information som samlas in är:

  • Sidor som besökts
  • Hur länge besökaren stannade på en sida
  • Ifyllande av formulär

Denna information samlas in i syfte att utveckla hemsidan och skapa en bättre upplevelse för besökaren med relevant information. Den information som samlas in med hjälp av Google Analytics raderas var 26 månad.

Ändamål med personuppgifter

 

Syftet med insamlandet av personuppgifterna möjliggör för Axami Systems AB att kunna leverera produkter och tjänster till kund. I formuläret på hemsidan kan e-post och namn frivilligt fyllas i för att ge Axami Systems AB möjlighet att kontakta intressenter. Axami Systems AB använder även e-post för att göra nyhetsbrev via e-post genom Mailchimp (läs Mailchimps policy för GDPR här och här) i syfte att informera om nyheter, erbjudanden och dylikt från Axami Systems AB.

Hur personuppgifterna lagras

 

All information lagras i vårt CRM-system. Undantagsfallet är den anonyma information som samlas in genom Google Analystics och lagras där (läs Google Analystics policy här).

Tredjeparts utdelning

 

Axami Systems AB delar inte ut någon av den information som hanteras till tredjepart, med undantag för underleverantörer som hanterar personuppgifter å Axami Systems ABs vägnar. Dessa underleverantörer är Mailchimp, vårt CRM-system samt konsulter. Ni har alltid rätt att kontakta oss för att ta reda på om några av era personuppgifter har delats med tredjepart i syfte att leverera produkt eller tjänst till er. Viss information används i marknadsföringssyfte för publicering på exempelvis Axami System ABs Facebooksida, men detta sker i samtycke med specifik kund innan publicering.

Rättigheter

 

Ni har alltid rätt att be Axami Systems AB att radera lagrade personuppgifter. Enligt bokföringslagen måste bokföringen lagras i minst sju år innan den får raderas vilket innebär att de personuppgifter som redan finns med i bokföringen inte kan raderas fören efter dessa sju år har gått. Önskar ni att radera er information hos oss hänvisar vi till att kontakta vår support. Ni som har lagrade personuppgifter hos oss har alltid full rätt att få information om vilka uppgifter om er som lagras.

Det e-postutskick som görs kan ni avsäga er genom länk som medföljer varje utskick. Observera dock att genom att avsäga er de e-postutskick som Axami Systems AB gör så kommer inte Axami Systems AB att kunna informera om nyheter, förändringar, erbjudanden och liknande.

Anser ni att Axami Systems AB i något avseende har gjort fel i hanteringen av era personuppgifter är ni välkomna att kontakta oss med synpunkter och frågor. Har du anledning att tro att Axami Systems AB inte har uppfyllt alla krav för GDPR har ni rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten. Ni kan skicka ert klagomål till datainspektionen och kontaktuppgifter finner ni på www.datainspektionen.se.